چارت سازمانی

مدیر عامل  و رئیس هیئت مدیره

 دکتر امید زندی      دکترای تغذیه طیور 

قائم مقام

مهندس علی قسیسین   کارشناس  ارشد تغذیه دام و طیور

مدیریت  فروش طیوری

مهندس امیر متین     کارشناس  تغذیه دام و طیور

مدیریت  تولید

مهندس علی صادقی     کارشناس  دامپروری

مدیریت  کنترل کیفی

دکتر ندا مصدق      کارشناس ارشد شیمی