محصولات

شرکت بهپرور ریزدانه درحال حاضر تولیدات خوراک طیور خود را برای چهار مرحله ارایه می دهد :

خوراک آماده پلت شده بخاطر ترکيب متعادل و فروآوري که بر روي آن انجام مي شود ، باعث افزايش سرعت رشد جوجه و کاهش ضريب تبديل خوراک مي گردد . دان آماده طيور (( پلت )) در سه اندازه پيش دان ، ميان دان و پايان دان تهيه و متناسب با وضعيت سن ورود جوجه تا پايان دوره ارائه مي گردد که طبعاً شامل موارد مورد نياز طيور مي باشد .