ساعات خاموشي

 

 

چون در سه هفته اول پرورش ، رشد عضلاني جوجه از رشد اندام تنفسي و گردش خون سريعتر است ، اين عدم هماهنگي مي تواند موجب مشكلات ريدادي از قبيل مرگ ناگهاني در جوجه ها شود . رعايت خاموشي كه در جدول زير آمده مي تواند از رشد زياد جوجه در اين زمان جلوگيري نموده و عوارض رشد نامتعادل را كاهش دهد . اين عمل باعث استفاده بهتر از خوراك مصرفي در جوجه نيز خواهد شد .