خوراک، مکمل، کنسانتره

خوراک، مکمل، کنسانتره
خوراک ویژه طیورخوراک داممکمل ها

خوراک ویژه طیور

خوراک طیور شامل مواردی چون مش و یا پلت ریز با قطر 3 میلی متر و یا کمتر و یا کرامبل می باشد.

خوراک دام

خوراک دام در قطرهای مختلف از 3 میلی متر برای گوساله تا 8 میلی متر و بیشتر متغیر بوده و به شکل مش نیز قابل استفاده است.

مکمل ها

مکمل ها بسته ای از ریز مغذی ها هستند که در دو نوع ویتامینه شامل ویتامبنهای لازم دام، طیور و آبزیان و نوع معدنی جهت تامین مواد معدنی مورد نیاز در تهیه محصول استفاده میشوند .